Τι είναι το πλήκτρο Λογότυπο;

When you press the Super key, the Desktop is displayed. This key can usually be found on the bottom-left of your keyboard, next to the Alt key, and usually has a Windows logo on it. It is sometimes called the Windows key or system key.

Εάν έχετε ένα πληκτρολόγιο Apple, θα έχετε ένα πλήκτρο (εντολή) αντί για πλήκτρο Windows, ενώ το Chromebook έχει ένα μεγεθυντικό φακό.

To change which key is used to display the Desktop:

  1. Go to the Desktop and start typing Settings.

  2. Click on Settings.

  3. Click Keyboard Shortcuts in the sidebar to open the panel.

  4. In the System category, click the row with Show the activities overview.

  5. Κρατήστε πατημένο τον επιθυμητό συνδυασμό πλήκτρων.