Σύνδεση με ευρυζωνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας

You can set up a connection to a cellular (3G) network with your computer’s built-in 3G modem, your mobile phone, or an Internet stick.

Most phones have a setting called USB tethering that requires no setup on the computer, and is generally the better method to connect to the cellular network.

  1. Αν δεν έχετε ένα ενσωματωμένο μόντεμ για 3G, συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο ή τη συσκευή παροχής διαδικτύου σε μια διαθέσιμη θύρα USB στον υπολογιστή σας.

  2. Open the system menu from the right side of the taskbar.

  3. Επιλέξτε Απενεργοποιημένη ευρυζωνική σύνδεση. Θα επεκταθεί η ενότητα Ευρυζωνική σύνδεση του μενού.

    If Mobile Broadband does not appear in the system menu, ensure that your device is not set to connect as Mass Storage.

  4. Επιλέξτε Σύνδεση. Αν συνδέεστε για πρώτη φορά, θα ξεκινήσει ο οδηγός Ρύθμιση ευρυζωνικής κινητής σύνδεσης. Το παράθυρο που ανοίγει εμγφανίζει τις απαιτούμενες πληροφορίες. Κάντε κλικ στο Επόμενο.

  5. Choose your provider’s country or region from the list. Click Next.

  6. Επιλέξτε τον πάροχό σας από τη λίστα. Κάντε κλικ στο Επόμενο.

  7. Επιλέξτε ένα πλάνο σύμφωνα με τον τύπο της συσκευής που συνδέεστε. Αυτό θα προσδιορίσει το όνομα του σημείου πρόσβασης. Κάντε κλικ στο Επόμενο.

  8. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει κάνοντας κλικ στο Εφαρμογή. Ο οδηγός θα κλείσει και το παράθυρο Δίκτυο θα εμφανίσει τις ιδιότητες της σύνδεσής σας.