Σύνδεση σε κρυφό ασύρματο δίκτυο

It is possible to set up a wireless network so that it is “hidden.” Hidden networks won’t show up in the list of wireless networks displayed in the Network settings. To connect to a hidden wireless network:

  1. Open the system menu from the right side of the taskbar.

  2. Επιλέξτε Χωρίς σύνδεση το Wi-Fi. Θα επεκταθεί η ενότητα Wi-Fi του μενού.

  3. Κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις Wi-Fi.

  4. Press the menu button in the top-right corner of the window and select Connect to Hidden Network….

  5. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέξτε ένα προηγουμένως συνδεμένο κρυφό δίκτυο χρησιμοποιώντας την αναπτυσσόμενη λίστα Σύνδεση, ή Νέο για μια νέα.

  6. Για μια νέα σύνδεση, πληκτρολογήστε το όνομα του δικτύου και επιλέξτε τον τύπο της ασύρματης ασφάλειας από την αναπτυσσόμενη λίστα Ασφάλεια Wi-Fi.

  7. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας ή άλλες λεπτομέρειες ασφάλειας.

  8. Κάντε κλικ στο Σύνδεση.

You may have to check the settings of the wireless access point or router to see what the network name is. If you don’t have the network name (SSID), you can use the BSSID (Basic Service Set Identifier, the access point’s MAC address), which looks something like 02:00:01:02:03:04 and can usually be found on the underside of the access point.

Θα πρέπει επίσης να ελέγξετε τις ρυθμίσεις ασφάλειας του ασύρματου σημείου πρόσβασης. Ψάξτε για όρους όπως WEP και WPA.

You may think that hiding your wireless network will improve security by preventing people who don’t know about it from connecting. In practice, this is not the case; the network is slightly harder to find but it is still detectable.