Ρύθμιση της γραφίδας

 1. Go to the Desktop and start typing Settings.

 2. Click on Settings.

 3. Click Wacom Tablet in the sidebar to open the panel.

 4. Click the Stylus button in the header bar.

  If no stylus is detected, you’ll be asked to Please move your stylus to the proximity of the tablet to configure it.

 5. The panel contains details and settings specific to your stylus, with the device name (the stylus class) and diagram to the left. These settings can be adjusted:

  • Eraser Pressure Feel: use the slider to adjust the “feel” (how physical pressure is translated to digital values) between Soft and Firm.

  • Η ρύθμιση Κουμπί/Κυλιόμενος τροχός (αυτά αλλάζουν για να αντανακλούν τη γραφίδα). Κάντε κλικ στο μενού δίπλα σε κάθε ετικέτα για να επιλέξτε μια από αυτές τις λειτουργίες: Καμμία ενέργεια, Αριστερό κλικ κουμπιού του ποντικιού, Μεσαίο κλικ κουμπιού του ποντικιού, Δεξί κλικ κουμπιού του ποντικιού, Κύλιση πάνω, Κύλιση κάτω, Κύλιση αριστερά, Κύλιση δεξιά, πίσω, μπροστά.

  • Tip Pressure Feel: use the slider to adjust the “feel” between Soft and Firm.

If you have more than one stylus, use the pager next to the stylus device name to choose which stylus to configure.