Περιήγηση μέσω πληκτρολογίου

Αυτή η σελίδα δίνει λεπτομέρειες για την περιήγηση μέσω πληκτρολογίου για άτομα που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ποντίκι ή άλλη συσκευή κατάδειξης, ή που θέλουν να χρησιμοποιήσουν όσο το δυνατό περισσότερο το πληκτρολόγιο. Για συντομεύσεις πληκτρολογίου που είναι χρήσιμες σε όλους τους χρήστες, δείτε Χρήσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή κατάδειξης όπως ποντίκι, μπορείτε να ελέγξετε τον δείκτη ποντικιού χρησιμοποιώντας το αριθμητικό υποπληκτρολόγιο στο πληκτρολόγιο σας. Για λεπτομέρειες δείτε Click and move the mouse pointer using the keypad.

Περιήγηση διεπαφών χρήστη

Tab and

Ctrl+Tab

Μετακινήστε την εστίαση πληκτρολογίου μεταξύ διαφορετικών ελέγχων. Το Ctrl+Tab μετακινεί μεταξύ ομάδων ελέγχων, όπως από μια πλευρική στήλη στο κύριο περιεχόμενο. Το Ctrl+Tab μπορεί επίσης να εμφανίσει έναν έλεγχο που χρησιμοποιεί το ίδιο το Tab, όπως μια περιοχή κειμένου.

Κρατήστε πατημένο το Shift για να μετακινήσετε την εστίαση με αντίστροφη σειρά.

Πλήκτρα βελών

Μετακινήστε την επιλογή μεταξύ στοιχείων σε έναν μόνο έλεγχο, ή μεταξύ ενός συνόλου σχετικών ελέγχων. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα των βελών για να εστιάσετε τα κουμπιά σε μια εργαλειοθήκη, επιλέξτε στοιχεία σε μια λίστα προβολής εικονιδίων, ή επιλέξτε ένα ραδιοπλήκτρο από μια ομάδα.

Ctrl+Πλήκτρα βελών

Σε μια λίστα ή προβολή εικονιδίων, μετακινήστε την εστίαση πληκτρολογίου σε άλλο στοιχείο χωρίς να αλλάξετε το στοιχείο επιλογής.

Shift+Πλήκτρα βελών

Σε μια λίστα ή προβολή εικονιδίων, επιλέξτε όλα τα στοιχεία από το τρέχον επιλεγμένο στοιχείο σε ένα πρόσφατα εστιασμένο στοιχείο.

In a tree view, items that have children can be expanded or collapsed, to show or hide their children: expand by pressing Shift+, and collapse by pressing Shift+.

Διάστημα

Ενεργοποιήστε ένα εστιασμένο στοιχείο όπως ένα κουμπί, πλαίσιο ελέγχου ή στοιχείο λίστας.

Ctrl+Διάστημα

Σε μια λίστα ή προβολή εικονιδίων, επιλέξτε ή αποεπιλέξτε το εστιασμένο στοιχείο χωρίς να αποεπιλέξετε τα άλλα στοιχεία.

Alt

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Alt για να αποκαλύψετε επιταχυντές: υπογραμμισμένα γράμματα σε στοιχεία μενού, σε κουμπιά και άλλους ελέγχους. Πατήστε Alt συν το υπογραμμισμένο γράμμα για να ενεργοποιήσετε έναν έλεγχο, όπως εάν είχατε κάνει κλικ πάνω του.

Esc

Έξοδος από μενού, αναδυόμενο, εναλλάκτη ή παράθυρο διαλόγου.

F10

Ανοίξτε το πρώτο μενού στη γραμμή μενού ενός παραθύρου. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βελών για περιήγηση στα μενού.

Shift+F10 or

Menu

Εμφανίστε το μενού περιεχομένου για την τρέχουσα επιλογή, σαν να είχατε κάνει δεξί κλικ.

Ctrl+F10

Στον διαχειριστή αρχείων, εμφανίστε το μενού περιεχομένου για τον τρέχοντα φάκελο, σαν να είχατε κάνει δεξί κλικ στο παρασκήνιο και όχι σε οποιοδήποτε στοιχείο.

Ctrl+PageUp

and

Ctrl+PageDown

Στην διεπαφή με καρτέλες, αλλάξτε την καρτέλα στα αριστερά ή στα δεξιά.

Περιήγηση της επιφάνειας εργασίας

Alt+F1 or the

Super key

Switch between the Desktop and running applications. In the desktop, start typing to instantly search your applications, contacts, and documents.

Λογότυπο+Tab

Γρήγορη αλλαγή μεταξύ παραθύρων. Κρατήστε πατημένο το Shift για αντίστροφη σειρά.

Λογότυπο+`

Αλλάξτε μεταξύ των παραθύρων από την ίδια εφαρμογή, ή από την επιλεγμένη εφαρμογή χρησιμοποιώντας το Λογότυπο+Tab.

Αυτή η συντόμευση χρησιμοποιεί ` σε πληκτρολόγια ΗΠΑ, όπου το πλήκτρο ` είναι πάνω από το πλήκτρο Tab. Σε όλα τα άλλα πληκτρολόγια, η συντόμευση είναι Λογότυπο συν το πλήκτρο πάνω από το Tab.

Ctrl+Alt+Tab

Give keyboard focus to the taskbar. In the Desktop, switch keyboard focus between the taskbar and the windows. Use the arrow keys to navigate.

Alt+F6

Περιδιαβείτε τα παράθυρα στην ίδια εφαρμογή. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Alt και πατήστε F6 μέχρι το παράθυρο που θέλετε να επισημανθεί, έπειτα αφήστε το Alt. Αυτό είναι παρόμοιο με τη λειτουργία Alt+`.

Alt+Esc

Περιδιαβείτε όλα τα ανοικτά παράθυρα σε έναν χώρο εργασίας.

Super+V

Open the notification list. Press Esc to close.

Περιήγηση των παραθύρων

Alt+F4

Κλείσιμο του τρέχοντος παραθύρου.

Alt+F5 ή Λογότυπο+

Επαναφορά ενός μεγιστοποιημένου παραθύρου στο αρχικό του μέγεθος. Χρησιμοποιήστε Alt+F10 για μεγιστοποίηση. Το Alt+F10 μεγιστοποιεί και επαναφέρει.

Alt+F7

Μετακινήστε το τρέχον παράθυρο. Πατήστε Alt+F7, έπειτα χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βελών για να μετακινήσετε το παράθυρο. Πατήστε Enter για να τερματίσετε την μετακίνηση του παραθύρου, ή Esc για επιστροφή του στην αρχική του θέση.

Alt+F8

Αυξομείωση του τρέχοντος παραθύρου. Πατήστε Alt+F8, έπειτα χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βελών για να αυξομειώσετε το παράθυρο. Πατήστε Enter για να τερματίσετε την αυξομείωση του παραθύρου, ή Esc για επιστροφή του στην αρχική του θέση.

Shift+Super+

Move the current window one monitor to the left.

Shift+Super+

Move the current window one monitor to the right.

Alt+F10 ή Λογότυπο+

Μεγιστοποίηση ενός παραθύρου. Πατήστε Alt+F10 ή Λογότυπο+ για επαναφορά ενός μεγιστοποιημένου παραθύρου στο αρχικό του μέγεθος.

Λογότυπο+Η

Ελαχιστοποίηση παραθύρου.

Λογότυπο+

Μεγιστοποίηση παραθύρου κάθετα κατά μήκος της αριστερής πλευράς της οθόνης. Πατήστε ξανά για να επαναφέρετε το παράθυρο στο προηγούμενο μέγεθός του. Πατήστε Λογότυπο+ για εναλλαγή πλευρών.

Λογότυπο+

Μεγιστοποίηση παραθύρου κάθετα κατά μήκος της δεξιάς πλευράς της οθόνης. Πατήστε ξανά για να επαναφέρετε το παράθυρο στο προηγούμενο μέγεθός του. Πατήστε Λογότυπο+ για εναλλαγή πλευρών.

Alt+Διάστημα

Εμφανίστε το μενού παραθύρου, όπως εάν είχατε κάνει δεξί κλικ στην γραμμή τίτλου.